UWALNIAMY OD BIUROKRACJI tel: 786-281-821

A A A

Terminy rozliczeń miesięcznych

do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

ZUS

- zapłata składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych

do 7. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

Karta podatkowa

- zapłata podatku dochodowego od osob fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej

PDOP

- zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

- przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego podatku dochodowego od diwidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych

- zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych niemajacych siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułu wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odseteki należności licencyjnych

do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

ZUS

- zapłata składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacajace składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

INTRASTAT

- złożenie zgłoszeń INRASTAT (Intrastat-Przywóz, Intrastat-Wywóz)

do 15. dnia miesiaca za miesiąc poprzedni

VAT

- złożenie informacji podsumowującej VAT-UE (nie dotyczy podatników składajacych VAT-UE w formie elektronicznej)

ZUS

- zapłata składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacajacych składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych

Podatki lokalne

- zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

PDOP

- zaliczka na podatek dochodowy

- zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu PIT-5

PDOF

- zaliczka na podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów

- wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiący wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło

- zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof

- wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiacych osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menadżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskanych bez pośrednictwa płatników)

Ryczałt ewidencjonowany

- zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

PFRON

- zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z)

NBP

- obowiązki sprawozdawcze wobec NBP

do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

VAT

- zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7

- złożenie informacji podsumowujacej VAT UE (dotyczy tylko podatników VAT-UE w formie elektronicznej)

- złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niz zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)

- złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata przez podatników niemajacych obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiazani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy

- zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Akcyza

- zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, ( AKC-4/A)-(AKC-4/F),(AKC-4/H)-(AKC-4/K), AKC-WW, AKC-EN, (INF-A)-(INF-K)

do 28. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

Inne obowiązki

- wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (oraz złożenie deklaracji WZP-1M - przedsiębiorstwa i WZS-1M - spółki)